Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Fatih.co.id

Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

1• SEBUTKAN 3 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NASIONAL! * …2• APA YANG DIMAKSUD DAPAT DILAKSANAKAN DARI ASAS – ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! * …3• APA YANG DIMAKSUD KETERBUKAAN DARI ASAS – ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! *… 4• APA YANG DIMAKSUD KEBANGSAAN DARI ASAS – ASAS MUATAN MATERI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! *…5• APA YANG DIMAKSUD BHINNEKA TUNGGAL IKA DARI ASAS – ASAS MUATAN MATERI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! *…​

Daftar Isi

1. 1• SEBUTKAN 3 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NASIONAL! * …2• APA YANG DIMAKSUD DAPAT DILAKSANAKAN DARI ASAS – ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! * …3• APA YANG DIMAKSUD KETERBUKAAN DARI ASAS – ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! *… 4• APA YANG DIMAKSUD KEBANGSAAN DARI ASAS – ASAS MUATAN MATERI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! *…5• APA YANG DIMAKSUD BHINNEKA TUNGGAL IKA DARI ASAS – ASAS MUATAN MATERI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN! *…​

Jawaban:

1. -perundingan

-penandatanganan

-pengesahan

2. Asas dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

3. yang dimaksud dengan ‘asas keterbukaan’ adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

4. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

SEMOGA MEMBANTU

maaf kalau salah

#BRAINLY

2. asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan antara lain…

asas = sentralisasi,desentralisasi,dekonsentrasi,tugas perbantuan
Semoga Membantu

3. asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perudang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasil gunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.

Pasa 6 Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika; 
g. keadilan
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. Keseimbangan, keserasian, dan kelarasan.

4. Asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan

Jawaban:

a. kejelasan tujuan

b. kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat

c. kesesuaian antara jenis,hierarki,dan

materi muatan

d. dapat dilaksanakan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. kejelasan rumusan

g. keterbukaan

maaf klo salah ya

5. Asas Asas Dalam Penyusunan/Pembentukan Peraturan Perundang Undangan?

-kejelasan tujuan
-kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
– kesesuaian antara jenis hirarki dan materi muatan
– dapat dilaksanakan
– kedayagunaan dan kehasilgunaan
-kejelasan rumusan
– keterbukaan

6. Sebutkan asas asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan…​

– Asas Kejelasan Tujuan.

– Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat.

– Asas Kesesuaian antara Hierarki, Jenis, dan Materi Muatan.

– Asas Dapat Dilaksanakan.

– Asas Kehasilgunaan dan Kedayagunaan.

– Asas Kejelasan Rumusan.

– Asas Keterbukaan.

maaf kalo salah

semoga membantu dan bermanfaat :’)

Jawaban:

kejelasan

Asas Kelembagaan

Asas Kesesuaian

Asas Dapat Dilaksanakan

Asas Kehasilgunaan dan Kedayagunaan

Asas Kejelasan Rumusan

Asas Keterbukaan

Penjelasan:

moga membantu

7. Tuliskan asas- asas dalam pembentukan peraturan perundang – undangan & Prinsip – prinsip dalam hierarki peraturan perundang – undangan

Jawaban:

Ada 4 asas peraturan perundang-undangan,Asas legalitas. Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah (Lex superior derogat legi inferior) … Asas hukum baru mengesampingkan hukum lama (Lex posterior derogat legi priori)

Penjelasan:

mff klo slh yyaa!

8. apa itu tata urutan peraturan perundang undangan dan apa saja asas asas pembentukan perundang undangan

Peraturan perundang-undangan mengandung makna peraturan perundang-undangan yg berlaku memiliki hierarki atau tingkatan.
Tata urutan peraturan perundang-undangan :
UUD 1945
Tap MPR
UU
PP
Perpres
Perda Provinsi
Perda Kabupaten / Kota

Asas²:
-Kejelasan tujuan
-Kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat
-Kesesuaian antara jenis , hirarki , dan materi muatan
-Dapat dilaksanakan
-Kedayagunaan dan kehasilgunaan
-Kejelasan rumusan
-Keterbukaan

9. Jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

asa ketuhanan
asas kemanusiaan
asas keadilan

10. jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan? jelaskan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan? jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan? jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

>Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yg memuat norma hukum, dibuat oleh lembaga / pjabat yg brwenang, dan mengikat secara umum.
>Landasan hukum peraturan perundang-undangan ialah UU no.12 tahun 2011, dan UU no.10tahun 2004
>tata urutan perturan prundang-undangan:
1.UUD NRI tahun 1945
2.ketetapan MPR
3.UU/peraturan pmerintah pengganti UU (perpU)
4.Peraturan pemerintah
5.Perturan presiden
6.peraturan daerah provinsi
7.peraturan daerah kabupaten/kota
>asas” pembentukan peraturan perundang undangan:
kejelasan tujuan,
 kelembagaan atau pejabat pembntuk yg brwenang,
kesesuaian antara jenis, hieraki, dan materi muatan, 
dpat dilaksanakan
kedayagunaan dn kehasilgunaan
kejelasan rumusan
keterbukaan

11. jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 :
1. kejelasan tujuan
2. kelembagaan atau organ pemben
tuk yang tepat
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. dapat dilaksanakan
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. kejelasan rumusan
7. keterbukaan

12. jelaskan asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan !

asas asas-nya adalah
1. tujuan yang jelas
2. asas lembaga yang tepat
3. asas perlunya pengaturan
4. asas dapat dilaksanakan
5.asas kepastian hukum
asas asas-nya adalah
1. tujuan yang jelas
2. asas lembaga yang tepat
3. asas perlunya pengaturan
4. asas dapat dilaksanakan
5.asas kepastian hukum

13. asas asas pembentukan peraturan perundang undangan​

Jawaban:

Pasal 5 menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

14. jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Asas kejelasan tujuan : suatu peraturan harus mempunyai sebuah tujuan yang jelas .
Asas kelembagaan : suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau para pejabat Pembentuk Perundang-Undangan .
Asas kesesuaian antar jenis , hirarki , dan materi buatan : Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hirarki pembuatan Perundang-Undangan 
Asas dapat dilaksanakan : Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan keefektifitas tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis maupun sosiologis
Asas kejelasan rumusan : Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan menurut sistematikanya , pilihan kata , serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi  dalam pelaksanaannya .

15. sebutkan asas asas dalam membentuk peraturan per undang undangan

Asas kekeluargaan,asas Kebersamaan,Asas sailing membantu,Asas musyawarah

16. asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

asas falsafah negara (pancasila),asas politik negara(kedaulatan rakyat),tujuan negara maaf kalau salaha) kejelasan tujuan
b) kelembagaan/ organ pembentuk yg tepat
c) kesesuaian antara jenis, hirarki , dan materi muatan
d) dapat dilaksanakan
e) kedayagunaan & kehasilgunaan
f) kejelasan rumusan
g) keterbukaan

17. jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

asas dikonsetrsasi, asas sentralisasi, asas tugas bantu

18. sebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

asas formil : asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas kedapatlaksanakan.
asas materil : asas terminologgi dan sistemastika, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama terhadap hukumasas kekeluargaan, asas kebersamaan, asas keadilan, asas kemanusiaan
mungkin :v

19. Asas- asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

a.kejelasan tujuan,b.kelembagaan,c.kesesuaian antara jenis ,hirarki ,dan materi muatan.d.dapat dilakasanakan.e.kedayagunaan dan kehasilgunaan.f.kejelasan rumusan.g.keterbukaan

20. Jelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan!

kejelasan tujuan
kelembagaan/organ pembentuk yang tepat
kesesuaian antara jenis, hrarki, & materi muatan
dpt dilaksanakan
kedayagunaan & kehasilgunaan
kejelasan rumusan
keterbukaan
asas dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan terdiri dari: kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ pembentuk yang tetap, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Video Terkait

Bagikan: