Contoh Cerkak Bahasa Jawa Singkat Beserta Unsur Intrinsiknya

Fatih.co.id

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Singkat Beserta Unsur Intrinsiknya
Contoh Cerkak Bahasa Jawa Singkat Beserta Unsur Intrinsiknya

Buatkan cerkak bahasa jawa singkat beserta unsur intrinsiknya

1. Buatkan cerkak bahasa jawa singkat beserta unsur intrinsiknya

Jawaban:

-Lingkungan Resik.

           Adzan subuh wis muni, lan aku langsung tangi. Sakwise shalat subuh, aku banjur ganti klambi lan lanjut olahraga esuk. Mau mbengi ning desaku udan deres banget, mula esuk iki udarane katon adem nangin nentremake ati, ditambah ora ono polusi udara, nambah atiku saya bungah.

           Saklawise olahraga, jam 6 esuk aku banjur bali. Amarga dina iki dina minggu, aku lan kanca-kancaku banjur pit-pitan ngubengi kota. Rutinitas ing kotaku saben dina minggu  mesti ana dina bebas kendaraan bermotor, namung pit lan kendaraan anti bermotor sing oleh digunakake. Rutinitas iki nduweni tujuan kanggo ngirangi polusi udara sing iso ndatangake penyakit.

           Jam 8 esuk aku lan kanca-kancaku banjur bali. Ora sengaja ing dalan weruh bapak-bapak lagi kerja baktu ngresiki desa, aku lan kanca-kancaku banjur melu tetulung kerja bakti ngresiki sampah sing nyumbat selokan.Sakliyane iku, kerja bakti dina minggu iki kaliyan nandur wit-witan ijo, supaya ndesaku tambah katon ijo royo, ora keno banjir, lan tambah asri

Semoga Bermanfaat❤

2. apa unsur intrinsik cerkak bahasa jawa

Jawaban:

1.tema

2.paraga

3.alur/plot

4.latar/setting

5.amanat

6.sudut pandang

3. butlah cerkak bahasa jawa dengan tema sekolah beserta unsur intrinsik nya ​

tema lulus sd semoga membantu yyyy

4. Cerkak Bahasa Jawa + unsur intrinsik nya​

Jawaban:

Cerkak Bahasa Jawa + unsur intrinsik nya

Penjelasan:

alur maju, mundur, campuran. Latar adalah waktu yang terdapat dalam cerita tersebut.

5. unsur intrinsik cerkak paraga bahasa jawa

tema
paraga/penokohan
alur
latar/panggonan
watak
amanat
tema
penokohan
latar
alur
watak
amanat

6. Buatlah cerkak bahasa Jawa lan unsur-unsur intrinsiknyabantu teman teman​

“Sahabatku Kang Becik Atine”

Pas muleh sekolah aku karo kanca-kancaku duwe rencana arep nyambangi Andi sing wes gak melbu sekolah ono seminggu.

Jare konco-koncoku si Andi iku loro tipes, terus aku due ide urunan gae gawakne roti lan buah-buahan sing di senengi Andi.

Aku lan koncoku liane numpak sepedah bareng mergakne omae Andi ugo gak adoh tekan sekolahan. Ndilalahe pas nek tengah dalan ora sengojo ban sepedahku kenek paku.

“Do, pedahku kok kroso aneh ya lek di tumpak i”, aku muni nek Edo !!

“Lha emange konopo?” jawabe Edo.

“Sek jajal mandek tak delok e disek”, balesku.

Terus aku karo Edo jajal mandek gawe ndelok pedahku sak temene kenek opo, Sementara konco-koncoku liane budal disek gak enek sing eruh.

Mbasan di delok, tibak e pedahku kenek paku lan ban e gembos ora iso ditumpak i. Akire aku dikancani Edo nuntun pedah golek I tukang tambal ban.

Amergo posisi pas kui tibak e ora ono tukang tambal ban, aku due rencana nitipke sepedahku ing omae salah siji warga cedak kunu.

Terus aku di gonceng Edo nyusul koncoku sing wes podo budhal disek menyang omae Andi.

Aku matur suwun banget karo Edo, amergo Edo salah sijine sahabtku kang becik atine. Edo gelem mbantu koncone pas lagi kesusahan.

Setelah kedadean kui aku maleh akeh sinau tentang artine persahabatan.

7. buatlah cerkak bahasa Jawa Lan unsur-unsur intrinsiktlg bantuu teman-teman​

Jawaban:

Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah suatu unsur yang terkandung diluar sebuah karya sastra tersebut, meskipun tidak terkandung didalamnya, akan mempengaruhi sisten sebuah karya tersebut. Berikut unsur ekstrinsik diantaranya:

Suasana sosial ketika karya sastra tersebut dibuat.

Nilai-nilai (dalam cerita terdapat nilai seperti nilai budaya, agama, sosial, politik, ekonomi dll).

Latar belakang pengarang.

Contoh Cerkak Bahasa Jawa

Setelah sudah mengetahui Setelah sudah mengetahui pengertiannya, ciri-ciri, unsur ekstrinsik dan intrinsik. Sekarang kita akan mempelajari tentang contohnya secara lucu dan singkat.

Penjelasan:

semoga bermanfaat dan membantu

mohon maaf bila salah

cercak nya gak bisa di kirim

mohon maaf sekali lagi

Jawaban:

SANDAL ANYAR

Ing pasar adhine Eka ngrengek njaluk sandal anyar. Sandale adhine emang wis bodol lan wis ora ana rupane. Adhine Eka jenenge Rina,sing umure 5 taun. Eka sayang banget karo adhine, merga iku adhine siji-sijine. Eka saking keluarga sing ora mampu, bapake mung kerja dadi buruh bangunan lan ibune dadi tukang ngumbai ing desane.

“Mba tukokake sandal sing werna pink iku loh, ketone apik temen,” njaluke Rina sing arep nangis.

“Mba ora duwe duwit,Rin. Kiye duwite arep nggo tuku sayur tok,” jawabe Eka sing melas karo adhine.

Senajan ora ditukokke Rina tetep meneng nerima. Bocah cilik kuwe wis ngerti angger kehidupane rekasa, nggo mangan bae kurang apa maning tuku sandal.

Sewise saking pasar lan tuku sayuran Eka bali menyang omahe sing kaya gubuk tapi tetep rapi angger disawang, amarga Eka bocah sing sregepan lan manutan. Omahe saking pring sing dianyam lan atepe wis pada rapuh dipangan rayap, nanging ngarep omahe akeh wit kembang sing pada mekar.

Senajan Eka saking keluarga sing ora mampu, nanging bapake pingin Eka dadi wong sukses lan pingin nyekolahke nganti perguruan tinggi. Bapake ora kecewa amarga Eka termasuk siswa sing pinter ing sekolahane. Wengine pas Eka arep sinau lan bapake sing nembe bali kerja mereki Eka.

“Ka, kowe harus dadi wong sing berguna lan ngelebihi bapak sing mung dadi buruh bangunan,” ngendikane bapake Eka.

“Nggih pak,kula ajeng usaha,”

Esuk-esuk sing atis banget Eka wis tangi lan nyiapake sepeda sing arep dienggo neng sekolah. Eka nguja mangkat esuk merga Eka arep melu lomba Cerdas Cermat sing dianakake SMA. Sewise siap Eka pamitan karo wong tuwane.

“Pak, Bu, kula badhe manggat rumiyin. Moga-moga kula saged dados juara lomba lan saget mundut sandal kangge Rina,” pamitane Eka karo jabattangan wong tuwane.

“Ya, Amin. Ati-ati ya Ka,” ngendikane bapake.

“Mba, mengko tuku sandal ya?”adhine sing sumringah ngerti angger arep ditukokke sandal anyar.

Tibaning sekolahan Eka deg-degan amargi sekolahane wis rame lan ana peserta liya sekolah. Ing sekolah uga dipasang umbul-umbul werna-werni, tembok sekolah wis dicet werna orange sing apik.

Ing lomba Eka bisa njawab soal sing diwacakake dewan juri nganti bener. Kiye wektune pengumuman juara ,ternyata sing oleh juara 1 kuwe Eka. Eka langsung nerima piala karo amplop sing isine piagam ditambah duwit pembinaan. Eka bali menyang omah karo sumringah gole ngonthel sepedane.

“Assalamualaikum. Bu,pak.”

“Wa’alaikum salam, ana apa Ka?”pitakone ibune Eka.

“Bu, kula nrima juara 1 lan Rina bakal duwe sandal anyar.”

“Alhamdulilah,Ka. Anake Ibune pinter temen. Ibune tambah sayang maring kowe.”ngendikane ibune sing sumringah lan bangga.

Sore-sore,sewise ganti klambi Eka ngajak Rina adhine menyang pasar tuku sandal anyar.

“Tuku sandal sing werna apa Rin?” pitakone Eka maring adhine.

“Sing werna pink mba!”

Langsung bae Eka tuku sandal sing dipingini adhine. Ing jero atine Eka lega merga wis bisa nuruti kepinginan adhine ngganggo jerih payahe dewek.

“Matur nuwun ya mba.”

Atine Eka tambah bungah.

UNSUR INTRINSIK CERPEN

1. Tema : Ekonomi

2. Tokohlanpenokohan : *Eka = penyayang

*Rina = nerima

* Bapake= kerja keras

*Ibune = penyayang

3. Latar : *Panggonan = ing pasar, ing sekolahan

* wektu. = wayah bengi, isuk-isuk

* kahanan. = rame, sumringah

4. Alur : Maju

5. Sesawangan: Wasana Purusa (wong ketelu)

6. Amanat: *Senajan kita sekalian ora duwe materi utawa harta sing melimpah nanging dewek harus duweni ilmu sing bisa nduwurke derajat.

*Ing kehidupan harus usaha lan pantang menyerah

*Dadi wong harus kerja keras aja ngandalake wong liya.

8. Unsur intrinsik dari cerkak rawa pening dalam bahasa jawa kelas 2 SMA

kelas tertinggi dari smp

9. unsur intrinsik cerkak bahasa jawa berjudul ”BU GURU” adalah

a. Tema : Rumah Tangga

b. Alur Cerkak : Alur Maju

c. Setting Tempat : Rumah Pak Marno, dan Rumah Sakit Bersalin

d. Paraga Cerkak atau Tokoh Cerkak :

1. Bu Warsini mempunyai karakter keras kepala, teguh pendirian.

2. Pak Marno mempunyai karakter bijaksana, dan tidak mau memaksakan kehendak

e. Sudut Pandang Cerkak : Sudut Pandang orang ketiga.

f. Amanat Cerkak : Selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

mohon maaf jika salah , semoga membantu 🙂

#backtoschool2019

10. unsur intrinsik dalam cerkak??? (dg bhasa jawa)

unsur kang ana ing njero cerkak
amanat, latar, judul, tema, paraga, watak, sudut pandang
irah-irahan, latar panggonan, latar wektu, latar suasana, tokoh, watak, tema

maaf klo salah dan semoga membantu

11. contoh cerkak bahasa jawa singkat

Kancil nyolong timun

12. gawea unsur unsur intrinsik saka cerkak kang judul ” telpun Wayah Awan “bantuin kak unsur intrinsiknya pakai bahasa jawa​

jawabannya:

1. Tema : Gagasan utawa idhe sing dadi underane crita, bisa dititik langsung saka ukara-ukara ing teks, utawa dijupuk saka inti critane.

2. Alur/Plot : Rerangkene kedadean ing sawijining cerkak.

3. Latar/Setting : Kabeh katrangan sing bisa dijupuk saka teks cerkak ngenani papan panggonan, waktu/wayah, lan swasana.

4. Paraga/Pamaragan (Penokohan) : Paraga ciptaan sing ana ing teks cerkak.

5. Sudut pandang : Empan-papane sing nyritakake ana ing sajroning crita, bisa dititik tembung sesulih kanggo paraga utama ing cerkak.

6. Amanat/Pesen : Pesen sing kaandharake pangripta/penulis katujokake marang sing maca.

13. tolong analisis unsur intrinsik dari cerkak Tresna Iku Wutapelajaran bahasa jawa​

Jawaban:

cerita Kuwi nyeritakake tentang wong kang tresno nganti wuta Utawa cerita wong wuta

Penjelasan:

semoga bermanfaat

14. Cerita cerkak bahasa jawa dan unsur intrinsik nya Tolong urgent ni,makasih

Alur, merupakan susunan peristiwa yang nantinya kan membentuk cerita tersebut. Selain itu alur juga diperinci kembali menjadi 3 bagian yaitu : alur maju, alur mundur dan alur campuran.
Ide pokok dalam sebuah cerita, yang merupakan sebagai sumber pada cerita itu atau sering dinamakan tema.
latar adalah suasana, tempat, atau waktu yang terkandung dalam cerita.

15. contoh teks cerkak bahasa Jawa beserta struktur dan unsur kebahasaannya​

Jawaban:

unsur-unsurpembanguncerkak

unsurintrinsik:Tema,paraga,watak,latar,sudutpandang,basa,alurlanamanatunsurekstrinsik:agama,ekonomi,sosial,budaya,pendidikan

16. unsur unsur intrinsik cerita cerkak hp bahasa jawa

1.tema
2.latar
3.paraga
4.alur
*alur maju
*alur mundor
*campuran
5.pesan
6.basa
7.sudut pandang
*sudut pandang uwong kapisan
*sudut pandang uwong ketelu

17. Unsur intrinsik cerkak bahasa Jawa berjudul “dhuwit” lengkap

Tema,alur,latar,paraga,sudut pandangan,amanat.
semoga bermanfaat ya

18. unsur² intrinsik cerkak “Sawah” beserta buktinya​

Jawaban:

Unsur Intrinsik

1. Tema : Mbah Wongso udur babagan sawah

2. Latar

(a) Latar Panggonan : Sawah

“Tekan sawah Mbah Wongso nyelehake pacule. Dheweke terus lungguh nyawang tanduran pari sing wis merkatak”

(b) Latar Wektu : Esuk

“Srengenge durung katon njedul, nanging semburat abang ing sisih etan wus katon mbranang”

(c) Latar Suasana : Geger

“Mboten saged, niki riyin nggih sawahe Prapto, ning sing numbas kula! Sampeyan mesti ajeng apus-apus!” Mbah Wongso katon arep nesu.

3 Penokohan

(1) Mbah Wongso : Ora gelem ngalah, gaul, seneng guyon

“”Mboten saged, niki riyin nggih sawahe Prapto, ning sing numbas kula! Sampeyan mesti ajeng apus-apus!” Mbah Wongso katon arep nesu.” , “”Mruput, Mbah! Tindak sabin?” “Genah nggawa pacul ngono, mosok arep njagong!” semaure Mbah Wongso sakkecekele.”

(2) Suminah : Sabar, perhatian

“Bar dhahar terus ngunjuk benteran ginastel kalajengaken udud. Kesenengan sing keri kuwi jan-jane wis dilarang dening anake wadon. “Pak, mbok ses-ipun dipun kirangi, nek saget malah mboten sah udud mawon, cobi njenengan waos nggen bungkus rokok niku. Merokok dapat menyebabkan kanker,” ”

(3) Pawongan Wadon : Apik, ora grusa-grusu

“Ngeten mawon, kula mboten ajeng apus-apus. Benjang Sabtu dicocoke mawon sertifikate, kula tak sowan ndalem penjenengan. Nek penjenengan ragu, nyuwun dipun sekseni perangkat desa, napa sinten mawon sing ngertos babagan niki.”

(4) Pardi : Apik, seneng guyon

“Ooo…ya wis, bener Le…, la kowe gek nyapu?” “Mboten, Mbah. niki nembe dhahar!” Parjo mbales Mbah Wongso.

4. Alur : Maju

(a) Eksposisi : Pengenalan

“Kabeh padha ngajab, muga-muga laris, entek dagangane, mulih kari nggawa tenggok kosong lan lembaran-lembaran rupiah. Esuk kuwi, Mbah Wongso uga katon menyang sawah nggawa pacul sing disampirke ing pundhake. Tangane kiwa katon kelip-kelip amarga ing slempitane driji ana mawane, mawa rokok lintingan dhewe alias tingwe. Klempas-klempus sak dalan-dalan katon nikmat banget. “

(b) Complication : Mulai ana masalah

“Ora let suwe sak rampunge Mbah Wongso dhahar, saka wetan katon wong loro lanang-wadon numpak pit montor nyedhak marang lungguhe Mbah Wongso. Wong loro mau terus nyelehke heleme terus mudhun nyalami Mbah Wongso lan Suminah. “Nyuwus pirsa, ingkang nggarap sabin niki sinten, Mbah?” wong wadon mau takon marang Mbah Wongso. “Kula!” semaure Mbah Wongso. “Penjenengan nyewa saben niki dateng sinten?” “Lho, nyewa pripun. Sampeyan ampun golek perkara, niki sabin kula. Kula tumbas pun sedasa tahun kepengker! Malah wonten surate, surtipikat niku lho!” “Pak, jenenge sertifikat!” Suminah njawil bapake. “Nggih ngoten niku!” semaure Mbah Wongso.

Oleh keterangan saka Mbah Wongso, wong loro lanang-wadon mau pada ulat-ulatan semu gumun.”

(c) Klimaks : Puncake masalah

“”Sabar riyin, Mbah! Ngeten nggih, sabin niki sabin kula. Kula tumbas kalih welas tahun kepungkur. Amargi kula merantau, kula ken nggarap tiyang sing gadhah riyin, jenenge Prapto. Niki kula mboten merantau malih, kala wingi kula madosi Prapto, kabaripun Prapto malah sampun tilar donya, mula kula nglacak mriki.” “Mboten saged, niki riyin nggih sawahe Prapto, ning sing numbas kula! Sampeyan mesti ajeng apus-apus!” Mbah Wongso katon arep nesu.”

5. Sudut pandang : Uwong ketelu sing perane kanggo pengamat

“Tekan sawah Mbah Wongso nyelehake pacule. Dheweke terus lungguh nyawang tanduran pari sing wis merkatak. Sawise ngentekke udute, Mbah Wongso terus mak nyat, ngadeg terus mbabati suket sak kiwa tengene tanduran pari. Sukete diklumpukke kanggo pakan wedhus. Udakara jam sanga esuk, Suminah anake wadon katon nggawa sarapan lan wedang teh sing ginasthel, legi panas tur kenthel. Kringet wis dleweran, weteng ya wis pating kluthuk njaluk diisi.”

6 Amanat : Ojo waton ngengkel, ning ngengkelo nganggo waton !

“”Pripun, Bu? Rak nggen kula ta sertipikat sing asli? Lha wong dituku nganggo dhuwit tenan, mbiyen tak rewangi adol sapi pirang-pirang arep diaku-aku, mesthi nggen kula sing asli,” Mbah Wongso katon yakin banget. “Ngeten nggih, Mbah. Niki pun disekseni saking bapak-bapak ingkang mangertos babagan niki, babagan sertifikat, tibakipun ingkang asli menika e…e…, gadhahan kula, Mbah!” pawongan wadon mau menehi keterangan. “Pripun!!! Napa leres, Pak?” wong-wong sing pada rembugan nganggo bahasa Indonesia mau padha manthuk alon.

Nanging kanggona Mbah Wongso kaya disamber nggelap. “Pak!!! Eling, Pak! Pak…” Suminah mbengok-mbengok amarga bapake semaput.”

19. cerkak ngendhem rasa beserta unsur intrinsik

maksudnya apaan dah???

20. Tolong buatin cerkak bahasa jawa sesuai unsur intrinsik….

Jawaban:

TemaParagaPenokohanAlur / PlotLatarAmanat

Penjelasan:

1.Tema,inggih menika gagasan baken ingkang dados dhasaring cariyos.

2.Paraga,inggih menika purusa ingkang nglakokake cariyos.

3.Penokohan,inggih menika gambaran watak paraga.

4.Alur/plot,inggih menika rerangkening cariyos ingkang kadhapuk kanthi logis.

5.Latar/setting,inggih menika panggenan,wekdal,utawi swasana kadadosanipun prastawa ing salebeting cariyos.

6.Amanat/pesan,inggih menika pitutur utawi pesen pangripta ingkang badhe dipunaturaken dhumateng pamaos.

JadikanyangTERBAIK!!!

Video Terkait

Bagikan: