Limas Segi Empat Mempunyai Titik Sudut Sebanyak

Fatih.co.id

Limas Segi Empat Mempunyai Titik Sudut Sebanyak
Limas Segi Empat Mempunyai Titik Sudut Sebanyak

apakah limas segi empat mempunyai titik sudut dan berapakah titik sudut limas segi empat​

Daftar Isi

1. apakah limas segi empat mempunyai titik sudut dan berapakah titik sudut limas segi empat​

Jawaban:

Limas segitiga memiliki titik sudut yang berjumlah 5 titik sudut .Semoga bermanfaat

2. sebuah limas bidang segi empat mempunyai titik sudut sebanyak​

Jawaban:

Limas Segiempat memiliki lima titik sudut

Jawaban:

ada 5

Penjelasan dengan langkah-langkah:

maaf klo salah

karena sudut di titik puncak, 4 lagi di alas yang berbentuk persegi / segi empat

3. Limas segi empat mempunyai titik sudut sebanyak……….buah​

Jawaban:

memiliki 5 titik sudut dengan salah satu titik sudutnya disebut titik puncak

4. Kumpulan bangun ruang di bawah ini yang mempunyai titik sudut lebih dari 2 adalah… a.bola,prisma segi empat, kerucut b.limas segitiga, Prisma segitiga,tabung c.tabung,Limas segi empat,Limas segitiga d.balok, Prisma segitiga,Limas segi lima

~Solution

______________________________

JawabannyaAdalahd.balok,Prisma segitiga,Limas segi lima

5. 19. Perhatikan Sifat-Sifat Bangun Ruang Berikut! •Mempunyai 5 sisi •Mempunyai 8 rusuk •Mempunyai 5 titik sudut Bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah… A. Limas segitiga B. Limas segi empat C. Prisma segitiga D. Prisma segi empat.

Mempunyai 5 sisi

Mempunyai 8 rusuk

Mempunyai 5 titik sudut

Jdi jawabannya d.Prisma segi empat.

#Maaf klo salah

Jawab:

b. limas segi empat

Penjelasan dengan langkah-langkah:

6. Suatu bangun ruang mempunyai 10 rusuk, 6 titik sudut, dan 6 sisi. Bangun ruang tersebut adalah… A. limas segi lima B. limas segi empat C. prisma segi lima D. prisma segi empat bantu pleasee 🙂

menurutku C

maaf kalo salahA.limas segi lima
semoga membantu:)

7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.(i) Mempunyai alas berbentuk segi empat.(ii) Mempunyai empat sisi tegak.(iii) Mempunyai empat titik sudut.(iv) Mempunyai delapan rusuk.Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat limas segi empat adalah​

Jawaban:

(i) Mempunyai alas berbentuk persegi.

(ii) Mempunyai 4 sisi tegak.

(iv) Mempunyai delapan rusuk

8. sebuah bangun ruang yang mempunyai 10 rusuk dan 6 titik sudut adalaha. prisma segi empatb. prisma segi limac. limas segitigad. limas segilima

d. limas segilima ….

Jawab:

D. limas segi lima

kenapa..?

karena pada limas segi lima, sisi alas berbentuk segilima(titik sudut ada 5) dan berpuncak diatas(ditambah titik sudut 1). jadi ada 6 titik sudut dan 10 rusuk.

liat gambar ini kalo gapercaya

9. mempunyai alas berbentuk segi empat mempunyai empat sisi tegak mempunyai empat titik sudut mempunyai delapan rusuk. sifat² bangun ruang limas segi empat terdapat di nomor a. 1,2,3 b. 1,2,4 c. 1,3,4 d. 2,3
,4

Jawaban:

b. 1, 2, 4

penjelasan= coba gambar sendiri limas segiempat

Jawaban:

b. 1, 2, 4

Penjelasan dengan langkah-langkah:

titik sudutnya 5

10. perhatikan sifat sifat bangun ruang berikut !* mempunyai 5 sisi* mempunyai 9 rusuk*mempunyai 6 titik sudutBangun ruang yang memiliki sifat sifat tersebut adalah…..A. Limas segi empatB. Limas segi tigaC.Prisma segi tigaD. Prisma segi empatJawab harus benar ya

C. Prisma Segitiga

Maaf jika salah :pmenurut saya 

B.LIMAS SEGITIGA

11. unui sildl-sllat bangun r(1) Mempunyai 5 sisi.(ii) Mempunyai 8 rusuk.(1) Mempunyai 5 titik sudut.Bangun ruang yang memputersebut adalahA. limas segitigaB. limas segi empatC. prisma segitigaD. prisma segi empat​

Jawaban:

B.Limas segi 4

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Ciri ciri limas segi empat

^Memiliki alas berbentuk segiempat.

^Mempunyai lima buah bidang sisi.

^Memiliki empat buah sisi berbentuk segitiga.

^Memiliki lima buah titik sudut.✔

^Memiliki delapan rusuk. ✔

^dan ada empat rusuk yang memiliki ukuran. yang sama.

12. Toloong dijawab mau di kumpulin Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut!mempunyai 5 sisimempunyai 8 rusukmempunyai 5 titik sudutBangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebutadalah…A. limas segi empatB. limas segi tigaC. prisma segi tigaD. prisma segi empat​

Jawaban:

A. limas segi empat

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Karena limas segiempat itu memiliki 5 sisi yang terdiri dari 4 sisi tegak dan 1 sisi alas.

Mempunyai 8 rusuk.

Dan mempunyai 5 titik sudut.

13. bangun ruang yang mempunyai 4 sisi 6 rusuk dan 4 titik sudut adalah a, limas segitiga B, limas segi empat c, prisma tegak segitiga, d prisma tegak segi empat​Tolong Jawab dong??

A.limas segitiga

maaf kalo salah

14. Limas segi empat mempunyai titik sudut sebanyak…. Please dijawab:)

Jawaban:

5

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Rusuk : 8

Sisi :5

Titik sudut : 5

Diagonal bidang : 2

Diagonal ruang : —

Bidang diagonal : —

Semoga membantu

Jadikan jawaban ini jawaban tercerdas yaaa

Limas segi empat mempunyai titik sudut sebanyak…

5 Titik sudut

Pembahasan:

Limasadalahbangunruangyangmempunyaialasberbentuksegibanyakdanbidangtegaknyaberbentuksegitigayangsalahsatusudutnyabertemudisatu titik.

TitikdimanasudutnyabertemudisebutTitikpuncakLimas.

Jenis-jenisLimas :

1.Limaspersegi

2.Limaspersegi panjang

3.Limassegilima

4.Limaskerucut

5.Limassegitiga

6.Limassegienam

Selainjenis Limasmemilikiciri-ciri:

A. Limasmempunyaisatusisialasdantidakmempunyaisisialas(tutup)

B. SetiaptitiksudutsisialasLimas terdapatrusuktegakyangujungnyabertemudisatutitik

C.SemuasisitegakLimas berbentuksegitiga

Selainciri-ciriLimas memilikibentukyangkhusus:

A.Limasyangalasnyaberbentuklingkarandisebutkerucut

B. Limasyangalasnyaberbentukpersegiseringdisebutpyramid

Unsur-unsurLimas

ket:nmerupakanbanyakrusuksisialas

A.Banyaksisi

S=N+1

B.Banyakrusuk

R=2n

C.Banyaktitiksudut

Ts=N+1

D.Banyakdiagonalsisi

Ds=n(n-3)/2

E.Tidakmempunyaidiagonalruang

Rumus:

Panjangkerangka:Kalas+rtegak

Luaspermukaan:Lalas+Lsisitegak

Volume:1/3×Lalas×tinggi

Mapel:Matematika

Kelas:5

Materi:Sifat-sifatbangundanhubunganantarbangun

Katakunci:Limas

Kodesoal:2

Kodekategorisasi:5.2.6

#TingkatkanPrestasimu

#OptiTeamCompetition

15. perhatikan sifat sifat bangun ruang berikut! •Mempunyai 5 sisi•Mempunyai 9 rusuk•Mempunyai 6 titik sudutBangun ruang yang memiliki sifat sifat tersebut adalah….. A. Limas segi empatB. Limas segi tigaC. Prisma segi tigaD. Prisma segi empat​

Jawaban:

A Limas segi empat

maaf kalo salah

Jawaban:

C. Prisma segitiga.

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Prisma segi-n memiliki:

n + 2 sisi, = 3 + 2 = 5 sisi3n rusuk = 3 × 3 = 9 rusuk2n titik sudut = 2 × 3 = 6 titik sudut

Semoga bermanfaat.

Terima kasih.

PleaseNoReport.

16. Peralihall Silat-sifat bangun ruang(i) Mempunyai 5 sisi.(ii) Mempunyai 8 rusuk.(iii) Mempunyai 5 titik sudut.Bangun ruang yang mempunytersebut adalah ….A. limas segitiga3. limas segi empatC. prisma segitiga2.prisma segi empat​

Jawabannya :

LIMAS SEGI EMPAT

PENJELASAN :

Limas Segitiga

Sisi = 4

Rusuk = 6

Titik Sudut = 4

Limas segiempat

Sisi = 5

Rusuk = 8

Titik Sudut = 5

Prisma Segitiga

Sisi = 5

Rusuk = 9

Titik Sudut = 6

Prisma Segiempat

Si
si = 6

Rusuk = 12

Titik Sudut = 8

17. Bangun ruang di bawah ini yang tidak mempunyai titik sudut adalah .. a. Kubus b. Prisma segitiga c. Limas segi empatd. Kerucut​

d. Kerucut

semoga membantu

18. Perhatikan sifat bangundibawah ini. Mempunyai 5 sisi,9rusuk dan 6 titik sudut. bangunyang mempunyai ciri-ciritersebut adalah …. *O Perisma segi empatO perisma segi tigaO Limas segi tigaOlimas segi empat​

Jawaban:

B prisma segitiga.

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Karena bangun ruang yg memiliki 5 sisi, 9 rusuk dan 6 titik sudut adalah bangun ruang prisma segitiga

Semogamembantu..

Maafyhkalosalah

Hanyaituygkutau

Jawaban:

perisma segitiga

maaf kalau salah

19. Bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat :i. Mempunyai lima sisiii. Mempunya lima titik sudutiii. Mempunyai delapan rusukBangun yang dimaksud adalah….A. Limas segitigaB. Limas segi empatC. Limas segi limaD. Limas segi enam​

Bangun yang dimaksud adalah Limas Segi Empat (B)

Limas Segi Empat mempunyai:

. Titik Sudut 4 buah di bagian alas dan 1 buah di puncak.

. Rusuk 4 buah di bagian alas dan 4 buah rusuk tegak.

. Sisi 1 buah berbentuk persegi dan 4 buah berbentuk segitiga.

20. berikut merupakan sifat-sifat bangun ruang.- mempunyai 5 sisi- mempunyai 8 rusuk- mempunyai 5 titik sudutbangun ruang tersebut adalah…….A. Limas segi empatB. Limas segi tigaC. prisma segi empatD. prisma segi tiga

Penjelasan dengan langkah-langkah:

B. limas segi tiga

semoga membantu

Video Terkait

Bagikan: